Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Gebruik van de website van TenderTouch is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website en de diensten van TenderTouch betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

TenderTouch besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar Acties en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op deze website wordt uitdrukkelijk afgewezen door TenderTouch. De op deze website aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. TenderTouch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. TenderTouch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

TenderTouch biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”). De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. TenderTouch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat deze website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. TenderTouch garandeert niet dat deze website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van TenderTouch gelden eveneens voor alle door TenderTouch ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie van TenderTouch en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze web site. De gebruiker van deze  website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van deze website en derhalve volledig voor eigen risico. Deze website is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van deze website niet is toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van TenderTouch

Privacy statement

Middels dit privacy statement wijzen we u tevens op uw rechten. Om deel te kunnen nemen aan individuele coaching, workshops en evenementen, dient u diverse persoonsgegevens te verstrekken aan TenderTouch. Door middel van dit privacy statement maakt TenderTouch inzichtelijk welke gegevens er worden verzameld, waarom en hoe deze gegevens gebruikt worden.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van TenderTouch is van toepassing op alle diensten die door TenderTouch worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig. De verschillende gegevens gebruiken wij voor diverse doeleinden.

Toestemming en cookies

Als u gebruik maakt van diensten van TenderTouch stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze De persoonlijke gegevens die u op de site en aanmeldformulier invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt.​ Daarnaast gebruikt TenderTouch de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door TenderTouch gebruikt om deze website gebruiksvriendelijker te maken (Google Analytics, Jetpack). De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

TenderTouch gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden. 


TenderTouch gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar nieuws, diensten en events.

TenderTouch gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen. 


TenderTouch zal om uw toestemming vragen voordat gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Verstrekking aan derden

TenderTouch zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. TenderTouch zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Verzoek tot inzage, correctie en verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage in en opvragen van de door TenderTouch over u verzamelde persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info.tendertouch@gmail.com. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van diens persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. TenderTouch zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

Beveiliging

TenderTouch heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van TenderTouch of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt TenderTouch u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar info.tendertouch@gmail.com in te dienen. TenderTouch zal contact met u opnemen en uw klacht naar behoren behandelen.

Wijzigingen disclaimer en privacy statement

TenderTouch behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en privacy statement naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Wanneer TenderTouch wijzigingen doorvoert in de manier waarop met verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in deze disclaimer  privacy statement bekend worden gemaakt.

Als u de diensten van TenderTouch blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in de disclaimer en het privacy statement, dan stemt u in met het nieuwe beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer en het privacy statement van TenderTouch.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar info.tendertouch@gmail.com

*Laatste wijziging gedaan op 13-06-2018